Pár typů a vzorových formulářů pro tábornické kluby, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Všechny zde uvedené materiály nejsou závazné, jsou jen vodítkem, které zde zveřejňujeme ve snaze ulehčit "život" našim kamarádům, kteří, se touto problematikou zabývají poprvé a  pro potřeby svého klubu. Všechny materiály zde uvedené najdete rovněž  v Pomocníkovi ekonoma III (dále jen P.E.III). V P.E.III jsou však, ve snaze postihnout všechny reálné případy, místy obtížně srozumitelné. Domnívám se, že by mohlo být užitečné vidět formuláře, knihy a přílohy i z jiné strany - ze strany již použité pro potřeby konkrétního klubu (účetní jednotky). 

       

  ukázka amerického deníku klubu (americký deník je spojení účetní knihy a účetního deníku, pouze pro zjednodušený rozsah účetnictví)

  ukázka účetní osnovy  (takto vytištěná účetní osnova musí být přiložena v účetnictví)
  otevření účetních knih - počátečný účet rozvažný
  uzavření účetních knih - konečný účet rozvažný, účet zisku a ztrát
  obraty účtů - sumarizace
  inventarizace účtů - (v účetnictví je nutno provádět inventuru nejen majetku a pokladny, ale i všech používaných účtů)

  inventarizace majetku - (ukázka VR ČTU 2005)
   
Účetní závěrku tvoří:                                   POZOR - (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha jsou povinné přílohy k daňovému přiznání !!!)
  Rozvaha (bilance) - v P.E.III je rozvaha rozsáhlá, ale včetně návodu kam do kterého řádku rozvahy jednotlivé účty napsat. Zde nabízíme zkrácenou verzi.
  Výkaz zisku a ztráty - v P.E.III je výkaz rozsáhlý, ale včetně návodu kam do kterého řádku výkazu jednotlivé účty napsat. Zde nabízíme zkrácenou verzi.
  Příloha účetní závěrky - ukázka trochu jiného provedení, než je v P.E.III
  Výroční zpráva - ukázka výroční zprávy VR ČTU JM 2005   (výroční zprávu zpracovávají povinně všechny účetní jednotky s právní subjektivitou)

Pokud váš klub podává pouze čestné prohlášení místo daňového přiznání, nepřikládá výše uvedené přílohy.
Musí je však mít vyhotovené pro svoji potřebu, je to nedílná součást účetní závěrky !

Obecná účetní legislativa:  
  Směrná účtová osnova
  Příloha k účetní závěrce - uspořádání a obsahové vymezení