Informace zde uváděné jsou průběžně aktualizovány, za jejich správnost zodpovídá v případě výstupů z VR ČTU webmaster, v ostatních případech poskytovatel informace, tedy zpravidla pořadatel akce.

 

 

 
 
 

Kalendářní plán akcí

     
     
     
pátek - sobota 25. - 26. 6. 2021 Budiny rukodělné dílny - informace - podrobné informace
     

plán akcí na celý rok 2021 (*.pdf) 

 

Dlouhodobé projekty

Letní tábory

... atd.

 

 

Hledáte pro své dítě oddíl s celoroční činností nebo jen vhodný tábor?

Informace o našich tábornických klubech a osadách najdete zde →

  Tábornické kluby  

 

 

Pozor, důležité!

Kde najdete informace, které hledáte:

Celostátní web České tábornické unie: https://www.tabornici.cz/ ... informace pro širokou veřejnost

Informační web pro členy ČTU "Tábornická základna":  https://zakladna.tabornici.cz/ ... zde najdete všechny důležité dokumenty, směrnice, formuláře a odkazy týkající se ČTU.  

Na webu ČTU - oblasti Jižní Morava https://www.ctujm.cz/ , (na kterém právě teď jste) jsou k dispozici zejména informace o akcích a činnosti jihomoravské oblasti. 

 
 

Pokyny pro vyúčtování dotací 2021: platné od 27.3.2021.
Pokyny: Výběr z celého dokumentu a termíny pro oblast Jižní Morava

     Tabulky: Tabulky pro vyúčtování - výběr pro TK oblasti Jižní Morava                     

     Pro úplnost nabízíme ještě celý oficiální dokument "Pokyny k vyúčtování akcí ČTU na rok 2021" - bez upřesnění a termínů pro obl. JM a všechny tabulky 

  TaborIS: Informační systém ČTU byl oficiálně spuštěn ve verzi 0.1.  Kromě elektronické správy členské základny ČTU a šablon je prostředkem pro správu agendy např. táborů, akcí, dotací, apod. Cílem je snížení papírové administrativy a zjednodušení oběhu dokumentů. V nejbližší době bude TaborIS rozšířen o podání elektronické hlášenky tábora, vyúčtování tábora, hromadnou korespondenci definované skupině osob pro urychlení vnitřní komunikace v ČTU.

Přístup pro náčelníka TK nebo TO nastavuje administrátor ČTU. O přihlašovací údaje si lze zažádat na evidence@tabornici.cz  Administrátor ČTU nastavuje také funkce „Administrátor oblasti“ a „Pověřenec pro šablony“. Přístup dalším členům daného klubu nebo osady může následně nastavit náčelník TK, místonáčelník TK nebo Administrátor TK. 

Směrnice o nakládání s osobními údaji v ČTU (GDPR), vzor členské přihlášky a další související dokumenty jsou k dispozici ZDE. Směrnice vč. příloh byla schválena NR dne 27.3.2021.

Ahoj Kamarádi, rádi bychom Vám nabídli možnost, zapojit se do sbírky pro "Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj", jejímž cílem je shromažďovat darované potraviny a distribuovat je dále organizacím, které pomáhají potřebným. Zapojit se do sbírky můžete buď jako jednotlivci, nebo uspořádat sbírku v rámci celého oddílu případně širší komunity. Způsob výběru potravin a termín uspořádání sbírky je  zcela na vaší volbě. Doporučený způsob je zřídit sběrné místo, kterým může být například vaše klubovna, kde budete v předem určený termín potraviny vybírat. Vybrané potraviny poté buď sami odvezete do Potravinové banky a nebo si Potravinová banka po domluvě potraviny odveze sama. Potravinová banka také nabízí možnost vytvoření letáčku o pořádání potravinové sbírky, který vám může pomoci v propagaci sbírky. Potravinová banka je poté schopna vystavit certifikát o tom, kolik kilo potravin jste odevzdali. Certifikát poté můžete použít třeba k prezentaci oddílu, nebo pro lepší pozici k vyjednávání dotací. Jako kontaktní osoba, které neváhejte s jakým koliv dotazem napsat, je pro ČTU jm Mgr. Romana Sýkorová tel: 776 373 772, email: komunikace@foodbankbrno.cz. Více informací a podrobností se můžete dozvědět na www.foodbankbrno.cz. Pokud se budete do sbírky chtít zapojit nezapomeňte Romaně Sýkorové uvést informaci, že patříte pod Českou tábornickou unii - ať víme kolik kilo vybereme společně. TK Špunti, Dračice - Anna Janáčková

  Členské příspěvky 2021 - zůstávají v původní výši t.j. 80,- Kč nevýděleční a 150,- Kč pracující. Pokyny pro registraci   dostalo vedení TK a TO začátkem ledna 2021 mailovou poštou včetně seznamu dosud registrovaných členů. Nejpozdější termín pro úhradu "první vlny" členských příspěvků na rok 2021je červnové sezení Velké rady.  Doregistrace dalších členů je v průběhu roku možné kdykoliv později. 

     Členské příspěvky za rok 2021 bylo možné platit úplně nejpozději do 30.9.2021.

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež:   https://www.cssz.cz/refundace-nahrady-mzdy?fbclid=IwAR0zyTUJldgDdD-060X85b2Q41mNPp9GgH6dabeQ5ic2-6PgCXuZEWTizXE nebo na webu ČRDM: http://crdm.cz/clanky/aktuality/pracovni-volno-souvisejici-s-akci-pro-deti-a-mladez-od-2021-placeny-tyden-rocne/?fbclid=IwAR0J8OiJeXMf7oLMQI1srs7m9KEbM1zaqn64MeZh-qfqEy1RVzfYmqIf9RM 

  Cestovní náhrady v ČTU -úplná verze směrnice ČTU ZDE   Vzoru formuláře cest.příkazu ZDE

 cestovní náhrady za tábory a ostatní akce ČTU se souhlasem Velké rady/náčelníka organizační jednotky lze proplácet z dotace cestovní náhrada pro rok 2020 max.ve výši 4,40,- Kč /km (v roce 2020 to byla částka také 4,20 Kč);

– o výši cestovních náhrad v klubu/osadě s vlastní právní subjektivitou rozhodne náčelník – ten vydá souhlas s vysláním na pracovní cestu;

  Šablony pro webové stránky klubů - Byla vytvořena podpůrná stránka pro webové šablony pro oddíly. Tato stránka je na adrese http://weby.tabornici.eu  Zde je momentálně výběr ze tří šablon (každá má dvě varianty) a deseti předpřipravených modulů.

  Zápis a provádění změn ve spolkovém rejstříku: Metodika a formuláře jsou k dispozici zde.  TK a TO provádí zápis přes Nejvyšší radu prostřednictvím Velké rady.  Aktuálně již mají všechny kluby naší oblasti požádáno o přeregistraci a drtivá většina již má tento proces úspěšně za sebou.  

  Účast děti (neplnoletých účastníků) - cizích státních příslušníků na akcích ČTU: Pro snížení rizika finančních vícenákladů spojených s lékařským ošetřením život neohrožujících stavů neplnoletých účastníků na akcích a táborech doporučujeme s rodiči těchto dětí uzavřít před akcí "Dohodu o  zajištění a úhradě zdrav.péče ...", kterou vypracovali pro potřeby našich klubů Ludvík Ševčík a Mirek Doležel.

 

 

 

Ostatní informace

  Na sezení Velké rady 11.12.2016 byly projednány Podmínky pro čerpání finanční podpory na akce ČTU.  V případě, že klub čerpá finanční podporu na akci, je nutno dodržet pravidla, aby bylo možno tyto prostředky vyúčtovat poskytovatelům dotací v souladu s uzavřenými smlouvami.

   Zastupováním VR ČTU JM ve dvou "střešních" organizacích, jíž je naše oblast členem (Jihomoravská rada dětí a mládeže, Asociace nestátních neziskových organizací) byl pověřen místonáčelník oblasti JM Slávek Zmek.

  Na sezení VR a zástupců TK  (14. října 2019)  bylo projednáno a schváleno: Za vystavení duplikátu členské průkazky ČTU bude vybírán "manipulační poplatek" ve výši 50,- Kč. 

  GDPR - Nařízení začne platit od 25.5.2018, dopadne to i na zapsané spolky jako je ČTU. Souhlas je obecně třeba pouze v případě, kdy údaje nepožaduje zákon. ČTU jako celek obecně neposkytuje nikomu dále osobní, citlivé ani prosté kontaktní údaje. Dosud není nastavena přesná metodika jak nakládat s údaji ze strany nadřízených orgánů (MŠMT, ČRDM..),proto nechceme zavádět utažená pravidla bez důkladného promyšlení důsledků. Pravděpodobný dopad pro naše členy se bude trojí:

1. ústředí zpracuje podobu souhlasu se zpracováním osobních údajů s vysvětlením důvodů a způsobu jejich zpracování s odkazem na možnosti zrušení souhlasu atd. se kterým bude seznámen každý člen. Podepsané souhlasy budou potom archivovány na ústředí – předpokládaný termín shromáždění do konce roku 2018. Této části se budeme věnovat nejvíce, protože se týká i táborů, zahrneme sem i variantu pro nečleny. Tento dokument bude rozeslán primárně pořadatelům táborů, aby měli čas ho distribuovat rodičům a podepsané souhlasy mohli eventuelně hned vybírat při nástupu dětí na tábor;

 2. ústředí vytvoří návrh vnitřních předpisů pro nakládání s údaji v rámci klubu, velké rady a ústředí – vzhledem k šíři naší činnosti a specifikám jednotlivých oblastí není úmyslem ústředí svázat všechny dogmatickými pravidly, jen bude třeba vyhovět požadavkům nařízení, organizační jednotky budou své vlastní vnitřní předpisy upravovat podle svých zvyklostí;

 3. ošetření prezentací činnosti na internetu – webové stránky klubů, osad, fotogalerie, uchovávání dat v elektronické podobě na sdílených úložištích …

  ....

  .....

   Povinnost zveřejňování dokumentů ve Sbírce listin:  Dle ustanovení novely zákona o účetnictví vyplývá pro organizační jednotky ČTU s právní subjektivitou (bez ohledu na to zda podávají daňové přiznání či nikoliv) povinnost zveřejnění dokumentů ve Sbírce listin:
– u podvojného účetnictví: Rozvahu aktiv a pasiv a přílohu k DaP
– u jednoduchého účetnictví: Výkaz o majetku a závazcích a přílohu k DaP (vzor výkazu zde)
Termín:
30 dnů po schválení účetní závěrky, obecně nejp. do konce kalendářního roku

Způsob zveřejnění:
elektronicky přes datovou schránkou k Městskému soudu v Praze
 Datová schránka: snkabbm

Předat lze i
na technickém nosiči dat (CD),  zaslaném s průvodním doporučeným dopisem na adresu soudu, který spolek registruje, v našem případě tedy: Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 120 00, Praha 2. 
Technická specifikace
pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin veřejného rejstříku 
ke stažení zde.

  Znak a symbolika ČTU - logo ČTU ke stažení ... naše stránky byly (na základě diskuze na červnovém Sezení VR) rozšířeny o tyto informace. Znak ČTU ke stažení v různých formátech, vymezení barev, atd.

  Trika s logem ČTU - Jižní Morava: jsou k dispozici ve všech velikostech pro registrované členy ČTU za 40,-Kč za kus, pro ostatní 80,-Kč. V případě zajišťování akce reprezentující ČTU mohou organizátoři tato trika využít pro organizátory a pořadatele (v tom případě samozřejmě zdarma).

  Nášivky ČTU - nové provedení v barvách tak, jak má znak opravdu být, trvanlivé, kvalitní! Rozměr 60 x 47 mm. Cena 38,- Kč za kus. Lze koupit v "úřední hodiny" nebo dle domluvy na vr@ctujm.cz

  ČTU a DPH:  soubor ke stažení ZDE  Materiál zaslaný ústřední ekonomkou Janou Krtkovou.

  Dary po 1.1.2014 - text školení ekonomky ČTU Elišky Dittrichové pro ČTU, vzor darovací smlouvy

  Na sezení VR a zástupců TK  (21.března 2011)  bylo projednáno a schváleno:
1.
 Tábornickým klubům (a TO), které nesplní své povinnosti vůči VR (členské příspěvky, odevzdané úč.závěrka, atp.) může být po předchozím projednání a schválení VR krácena dotace na tábory z prostředků MŠMT a to až do výše 1/3 celkové přiznané dotace. Tato "strhnutá" částka bude rozdělena stejným dílem všem ostatním klubům, které o dotaci žádali, ovšem za předpokladu, že navýšením dotace nedojde k porušení pravidla neziskovosti a nedojde k překročení 70% dotace z celkových nákladů tábora.
2. Účastnické poplatky
na akcích ČTU budou tam, kde je to možné a vhodné, rozlišeny pro členy a nečleny ČTU. Toto opatření směřuje k zvýhodnění účasti  na akcích pro členy ČTU a tedy k motivaci stávajících účastníků našich akcí k členství v ČTU. Zásadní podmínkou pro přiznání zvýhodněné ceny je členství v ČTU nejméně 12 předchozích kalendářních měsíců! Dokladem o členství je členský průkaz, s platnou registrační známkou pro příslušný rok.  

  Evropská karta mládeže (European Youth Card) – EYCA je mezinárodní identifikační a slevový průkaz pro mladé lidi ve věku 5–30 let, a to jak pro studenty, tak nestudenty. Zajímavé možnosti přináší využití karet EYCA v neziskových organizacích a ve školách. Držitelů karet EYCA je v ČR nyní již více než 50 000 a mohou využívat přes 1 000 slev a výhod. V Evropě je Evropská karta mládeže nejrozšířenější slevovou kartou pro mladé – má více než 5 milionů držitelů, kteří mohou čerpat 60 000 slev ve 39 evropských zemích. Karta je široce využitelná pro aktivity v různých oblastech života, jako je cestování, kultura, doprava, ubytování, stravování, nakupování, sport, služby či vzdělávání.Karty EYCA se také dají využít jako studentský průkaz na školách (a to jak na vysokých a středních, tak i na základních) a také jako členská karta (legitimace) v neziskových organizacích. Dále se dá využít jako průkaz totožnosti pro děti mladší 15 let (a mít tak m.j. 50 % slevu na dopravu po celé ČR.  Více informací o kartách EYCA obecně: www.eyca.cz .Více informací pro sdružení – www.eyca.cz/crdm
Zájemci o tuto kartu o ni mohou požádat prostřednictvím svého klubu (samotáři přímo VR). Pro získání karty je nutno: být členem ČTU, doložit fotografii pasového formátu (nejlépe jako *.jpg soubor), od střední školy výše originál potvrzení o studiu,  25,-Kč poplatek za vystavení karty.  Žádost o vystavení karty budou přes NR na ČRDM předávány cca 1x za 1-3 měsíce (vždy dohromady za více žádostí) .

  ČTU-VR JM má registraci u velkoobchodů: ADLER Czech, a.s.- www.adler.info (trička, košile, tašky, atp.) a GARKO s.r.o. - www.garko.cz   (trofeje, poháry, plakety, medaile, stuhy, atp. se slevou 20%). Katalogy jsou k nahlédnutí na VR. Registraci zařídili Jolík a Sivák ... díky.  

     Mimořádný Sněm ČTU m.j. rozhodl o změně Stanov ČTU: umožnění alternativního používání zkráceného názvu "ČTU" místo   "Česká tábornická unie".  Dle sdělení Městského soudu v Praze, lze používat na oficiálních dokumentech, účetních dokladech apod.  výlučně název, pod kterým je zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku, alternativní používání dvou názvů není možné. Oficiálním názvem spolku (i pobočných spolků) tedy zůstává plný název "Česká tábornická unie - ...". Na neoficiálních dokumentech, tiskovinách a pod. je možno používat i zkrácenou verzi. ... Což není to, co bychom chtěli, ale zatím jiné řešení není.

  Některé naše kluby se potýkají s nedostatkem vedoucích pro zajištění celoroční činnosti dětských oddílů i pro letní tábory. Pokud by se naopak našli ochotní nadšenci, kteří by si práci s dětmi vyzkoušeli nebo už zkušenosti mají a uvítali by zázemí zavedených klubů, ozvěte se ! Některé kluby mají vedoucích fůru a jinde je to přesně naopak! E-mail:  vr@ctujm.cz  

  Bezpečnost při vedení dětského kolektivu (a souvisejících činnostech) + Právní aspekty pořádání dětských táborů a jiných zotavovacích akcí zpracovali Mirek Doležel a Ludvík Ševčík (TK Smrček) v aktualizované verzi "2016". Tento materiál na CD si mohou vyzvednout členové ČTU zdarma v kanceláři ČTU. Prosíme jen předem o avízo, že se zastavíte, aby CD bylo pro vás nachystáno - vr@ctujm.cz .

  Chata Bumbálka Možnost využití chaty lze dohodnout na:  bumbalka@kulisci.info  
Bližší informace:
http://www.bumbalka.kulisci.info/

  Tábornické kluby i jednotliví členové ČTU  mají možnost přednostně užívat naše nové Školící a vzdělávací středisko v Obůrce u Blanska. Bližší informace zde. Pro členy ČTU 10% sleva z ceny ubytování! Pro akce klubů oblasti Jižní Morava sleva 10% z ubytování a energie zdarma. Pro akce oblasti Jižní Morava zařazené do celoročního plánu oblasti JM sleva možnost využití střediska zdarma.

  TK a TO mají možnost požádat o zasílání korespondence od VR elektronickou poštou (a to třeba i na více adres). Stačí zajít na VR a podepsat dohodu o zasílání korespondence elektronicky. Dohodu je možno získat i zde. Drtivá většina klubů  tuto možnost již využívá. Změny adres lze provést přímo na  vr@ctujm.cz , nebo samozřejmě také osobně na VR ČTU. 

  Ústřední stránky ČTU - www.tabornici.cz mají novou podobu a konečně i pravidelnou aktualizaci. Doporučujeme všem klubům návštěvu těchto stránek a také případně doplnění a kontaktních údajů a vašem klubu.